Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci tą opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem i pielęgniarką POZ.

 

Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

 • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • kwalifikacja pielęgniarska do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową, (wzór skierowania lekarskiego i kwalifikacji pielęgniarskiej-karty oceny świadczeniobiorcy wg skali opartej na skali Barthel do pobrania poniżej)
 • kserokopia legitymacji ubezpieczeniowej (emeryta, rencisty)
 • pisemna zgoda pacjenta (w przypadku dzieci zgoda opiekunów prawnych).

 

Podstawą do objęcia opieką jest otrzymanie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wypełnionej przez lekarza skali Barthel w której ocena punktowa musi się mieścić w przedziale od 0 – 40 pkt.

 

Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej są limitowane i finansowane przez NFZ w przypadku braku miejsc pacjent pozostaje wpisany do kolejki osób oczekujących na świadczenia na podstawie dostarczonego skierowania i czeka na wolne miejsce.

 

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem, lub jego opiekunem faktycznym i jego rodziną termin pierwszej wizyty w trakcie której dokonuje oceny stanu pacjenta według skali Barthel i ustala plan opieki w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne, zapoznaje rodzinę z nimi.

 

Pielęgniarka wykonuje czynności zgodne z planem opieki danego pacjenta. Fakt wykonania przez pielęgniarkę czynności pacjent potwierdza każdorazowo podpisem w karcie wizyt pielęgniarki opieki długoterminowej domowej wraz z datą wykonania tej czynności. W przypadku niemożności podpisania przez pacjenta potwierdzenia czynności dokonuje opiekun faktyczny lub osoba upoważniona przez pacjenta.

 

Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 20:00.

 

Dostępność pielęgniarki w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach.

 

Wizyty pielęgniarskie odbywają się w uzgodnionych terminach nie mniej niż 4 razy w tygodniu.

 

Pacjent korzystający z opieki długoterminowej nie traci prawa do korzystania z opieki lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Formularz kontaktowy

 • Imię i nazwisko/Nazwa firmy
 • E-mail
 • Nr telefonu
 • Zgoda na przetwarzanie danych

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na przesłaną wiadomość z formularza kontaktowego na stronie avee-med.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest AVEE-MED Zakład Opiekuńczo – Leczniczy, Niechobrz 972, 36-047 Niechobrz. Kontakt z administratorem.
 • Wiadomość
 • Dodaj pliki (PDF, JPG, PNG, ZIP, RAR - max. 10MB)
 • captcha